Reserveer nu

Deze website is eigendom van ETTEMÉ VOF (hierna “Toi et Moi” of de “Onderneming”).

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Ettemé VOF
Sint-Michielsstraat 31
9300 Gent

Telefoon: +32 (0)9 225 86 33

E-mail: bonjour@restotoietmoi.be

Ondernemingsnummer: 0642.734.470

1. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website

Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Toi et Moi of rechthoudende derden.

3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die de Onderneming verschaft op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De informatie kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd door de bezoeker. De Onderneming zorgt er wel voor dat de informatie volledig, nauwkeurig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich steeds onjuistheden voordoen. Indien er zich onjuistheden voordoen zal de Onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien de bezoeker onjuistheden zou vaststellen kan hij steeds de beheerder van de site contacteren via bonjour@restotoietmoi.be.

De Onderneming kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van deze site kan op ieder ogenblik zonder aankondiging aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking van de website of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit de toegang of het gebruik van deze website.

In geen enkel geval kan de Onderneming op directe of indirecte wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade door het gebruik van deze website, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere goederen van de bezoeker.

De website van de Onderneming kan hyperlinks bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzen naar pagina’s van derden. Deze link impliceert niet dat dit een impliciete goedkeuring is van de inhoud van de derdenpagina’s. De Onderneming heeft geen zeggenschap over de inhoud op derdenpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de schade door het gebruik van deze pagina’s.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De interpretatie en toepassing van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, alsook het gebruik van de website waarop zij betrekking hebben, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn bevoegd in geval van geschillen die naar aanleiding van het gebruik van deze website zouden ontstaan.

5. Privacyverklaring

5.1. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“GDPR”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens na. Deze wetgeving bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

De Onderneming verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het reservatieformulier en het formulier voor de aankoop van cadeaubonnen.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, alsook (in geval van gebruik van het formulier voor de aankoop van cadeaubonnen) het e-mailadres van de ontvanger(s) van de aangekochte cadeaubon.

De aldus bekomen gegevens worden door de Onderneming enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om de Onderneming in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om de Onderneming toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het reservatieformulier en het formulier voor de aankoop van cadeaubonnen.

De Onderneming kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

  • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Onderneming en de betrokkene;
  • wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
  • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Onderneming wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via bonjour@restotoietmoi.be.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door COMODO CA Limited.

5.2. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Toi et Moi deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via bonjour@restotoietmoi.be.

5.3. Reservatieformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van de reservatietool op de website, zal Toi et Moi deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via bonjour@restotoietmoi.be.

5.4. Formulier voor de aankoop van cadeaubonnen

Uw persoonlijke gegevens worden eveneens opgeslagen door Toi et Moi wanneer u een cadeaubon aankoopt via het daarvoor bestemde formulier op de website. Ook de persoonlijke gegevens van de ontvanger(s) van de cadeaubon worden daarbij opgeslagen.

Toi et Moi zal uw gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om het bestelde product te kunnen leveren en om u via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn. De gegevens van de ontvanger(s) van de cadeaubon worden enkel bewaard en gebruikt om ons toe te laten de transactie correct uit te voeren.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via bonjour@restotoietmoi.be.

5.5. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.6. Kinderen

Toi et Moi heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De Onderneming adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Toi et Moi, verzoekt de Onderneming hem of haar om Toi et Moi te contacteren via bonjour@restotoietmoi.be. Toi et Moi zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6. Cookie policy

6.1. Toestemming

Door het gebruik van cookies verzamelt Toi et Moi uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming hiervoor vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Toi et Moi deze uitdrukkelijke toestemming. U kunt op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Toi et Moi intrekken.

6.2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die door Toi et Moi op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Toi et Moi informatie verzamelen over uw gedrag op de website. Dankzij de cookies wordt u ook bij een volgend bezoek herkend, zodat u zich niet opnieuw moet aanmelden. We kunnen op die manier ook de bezoekers op de Toi et Moi-website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar bonjour@restotoietmoi.be. De website van Toi et Moi maakt gebruik van verschillende cookies die we in een onderstaande tabel oplijsten. Toi et Moi maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

6.3. Welke cookies gebruikt Toi et Moi?

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_first_pageview Herkenning bezoeker Toi et Moi 10 minuten
jsuid Herkenning bezoeker Toi et Moi 20 jaar
_cfduid Veiligheid Toi et Moi 1 jaar
nQ_visitId Herkenning bezoeker Toi et Moi 70 jaar
nQ_cookieId Herkenning bezoeker Toi et Moi 70 jaar
_custom_data_username Herkenning bezoeker Toi et Moi 20 jaar
_custom_data_email Herkenning bezoeker Toi et Moi 20 jaar

6.4. Google en Google Analytics

De website van Toi et Moi gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Toi et Moi zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen
1P_JAR Herkenning user Google 1 maand
APISID Herkenning user Google 2 jaar
CONSENT Herkenning user Google 20 jaar
HSID Herkenning user Google 2 jaar
NID Herkenning user Google 6 maand
SAPISID Herkenning user Google 2 jaar
SID Herkenning user Google 2 jaar
SIDCC Herkenning user Google 3 maand
SSID Herkenning user Google 2 jaar

6.5 Facebook

De website van Toi et Moi maakt gebruik van een Facebook Pixel. Deze pixel laat cookies achter op uw computer of mobiel toestel. Dat betekent dat uw gegevens op de Toi et Moi-website worden bijgehouden door de pixel. Toi et Moi verkrijgt op die manier informatie over uw gedrag op de website en op Facebook. Op die manier kunt u geprofileerd worden voor marketingdoeleinden.

De volgende cookies zijn door Facebook ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
fr Herkenning user Facebook 3 maand
c_user Herkenning user Facebook 3 maand
datr Herkenning user Facebook 3 maand
xs Herkenning user Facebook 3 maand
presence Herkenning user Facebook 70 jaar
wd Herkenning user Facebook 1 maand
act Herkenning user Facebook 70 jaar
pl Herkenning user Facebook 3 maand
sb Herkenning user Facebook 2 jaar
locale Herkenning user Facebook 2 jaar

6.6 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Toi et Moi contacteren via bonjour@restotoietmoi.be.

6.7. Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL